กลับมาแล้ว! สมพงษ์ นั่ง หน.เพื่อไทย อีกสมัย – ประเสริฐ นั่งเลขาฯ ตามโผ

ข่าวล่าสุด

วันนี้ (1 ต.ค.63) เมื่อเวลา 13.00 น. มีรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยแจ้งผลการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยปรากฏว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย โดยไม่มีการเสนอชื่อคู่แข่ง ด้วยคะแนนเสียง 376 เสียงจากผู้มีสิทธิลงคะแนน 413 เสียง

โดยมีรองหัวหน้าพรรค 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายเกรียง กัลป์ตินันท์, นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร, นายพิชัย นริททะพันธ์ุ, นายสุทิน คลังแสง, นายไชยา พรหมา, พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

ขณะที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้เป็นเลขาธิการพรรค และมีรองเลขาธิการพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม, นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์, นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล, นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และนายนพ ชีวานันท์

ส่วน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวณิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค และนายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค
ด้าน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และมีกรรมการบริหารพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นายองอาจ วงษ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์