สกพอ.-เจโทรฯ ผนึกไทย-ญี่ปุ่นลงทุน 5 กลุ่มอุตฯ สร้างห่วงโซ่อุปทาน ศก.สีเขียวในอีอีซี

ข่าวล่าสุด

สกพอ.-เจโทร กรุงเทพฯ จัดงานสัมมนา “Thailand – Japan: Sustainable Business Online Seminar For Carbon Neutrality” ขยายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าลงทุนเสริมความร่วมมือใน 5 สาขา ห่วงโซ่การผลิต โลจิสติกส์ ดิจิทัล พัฒนาบุคลากร และเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) เพื่อนำไปสู่การลงทุนในพื้นที่อีอีซีในอนาคต

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า สกพอ.ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) จัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Thailand – Japan: Sustainable Business Online Seminar For Carbon Neutrality” เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตามนโยบายของทั้งสองประเทศ ในการดำเนินธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 1,000 ราย

 

“ในการสัมมนาได้มีการเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่าง สกพอ.และประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการต่อยอดการลงทุนในด้านเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนนโยบายของ สกพอ.ในการลงทุนด้านเศรษฐกิจสีเขียวในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าเช่น การตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด 30% ในอีก 10 ปีข้างหน้า การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่นำหลักการเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาเมือง รวมถึงความคาดหวังการส่งเสริมการลงทุนในเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่น”

 

ด้านนายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพ กล่าวว่า นโยบายการลงทุนเอเชีย-ญี่ปุ่นเพื่ออนาคต (Asia-Japan Investing for the Future : AJIF) จะมุ่งให้การสนับสนุนภาคเอกชนขยายการลงทุนและความร่วมมือใน 5 สาขา ได้แก่ ห่วงโซ่การผลิต ความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ ดิจิทัล การพัฒนาบุคลากร และเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

นอกจากนี้ในงานสัมมนาผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนในไทยและภาคเอกชนญี่ปุ่นได้ร่วมนำเสนอและเสวนาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว และความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้เน้นย้ำการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ในพื้นที่อีอีซี เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีเขียว หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ที่มีการตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Committee) เพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) แนะนำโครงการการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และโครงการสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน ส่วนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นำเสนอโครงการส่งเสริม Smart Eco Industrial Estate และภาคเอกชนได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท TBM Co., Ltd ได้ร่วมนำเสนอพัฒนาการการนำหลักการเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกแสดงเจตจำนงระหว่าง สกพอ. และ เจโทร กรุงเทพฯ ที่ต้องการสนับสนุนให้มีการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การลงทุนในพื้นที่เขตพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสีเขียว

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy